Yellow Mini Spotted

e54435a3fe77235c15e56a3b92586b524347d472df8fad178f860a26b6c61a5a won the game by spotting a mini.

Blue Striped White Orange Striped Black Yellow Striped Grey Blue Red
2 1 1 1 1 1 1 1
0fe2e2cb9d5a78291add905a5189aa67a800f417f7526eaf51d4cf5b260d156b
36cc600bea082ab6d632f3411c0c834447ccd8c5625d370f51da639cc439445a
4634ca6e3977195a256d6bc6f353882550844fcf6defd83ae6e80f5c416bff3f
4b475a7938508b72b5af3a5183a09f6bf79e66c8dc0fdfc99b85d80b9b49b458
55e8a08b80436d5364ce65c24ec91c60655d51152b06af7194c04b8180efa319
a4115285372b3f57f660f36cbf4092e9087aa130b2255e5ebdece8a0fa8a80d5
c6ae79f2c2b2b1ddd9dd4505ef2a419a2507f8d260e8a46729d1c36ee90f1ea2
d54a2f45a9dc608be991f5d7d0e1d37a904f512e844af819be8ac305cbe72ce6
e54435a3fe77235c15e56a3b92586b524347d472df8fad178f860a26b6c61a5a
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Game ID: 57e382238849bed74862721d0356644b40bfea92d14000743a9c7c7300aaf62c

Leave a Comment